Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Construcció del coneixement infermer en els entorns mercantilitzats

Aquest qüestionari va dirigit a infermeres i infermers d'Atenció Primària amb l'objectiu descriure com construeixen el seu coneixement en determinats contextos laborals i explorar les seves percepcions i experiències.

Li donem les gràcies per la seva participació. El qüestionari consta de 34 preguntas i li prendrà 10 minuts.

 


 

Hi ha 34 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.

Atenció Primària
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Treballes a Atenció Primària i acceptes participar en aquest qüestionari?

Si la resposta és "Sí", s'entén el consentiment de participació en el qüestionari

Si la resposta és "No", no continuï amb el qüestionari.

Experiència
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Anys d'experiència a Atenció Primària

Si és inferior a 2 anys, no continuï amb el qüestionari
VARIABLES SOCI-DEMOGRÀFIQUES
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Gènere

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Edat
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Entre les teves funcions es troba dirigir a altres persones?
VARIABLES - ENTORN DE TREBALL
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Com és la teva situació contractual?

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quina entitat gestiona el centre d'Atenció Primària en el qual treballes?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Amb freqüència tens la sensació que et falta temps per a fer el teu treball
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Crec que el meu treball és excessiu, no sòc capaç de fer tot allò que cal fer
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Amb freqüència sento no tenir els recursos suficients per a fer el meu treball tan bé com seria desitjable
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Moltes vegades el meu treball pertorba el meu estat d'ànim, la meva salut, o les meves hores de dormir
(Aquesta pregunta és obligatòria)
La informació que se t'ofereix per a la correcta execució del teu treball és adequada
(Aquesta pregunta és obligatòria)
En la teva opinió, l'organització del treball en el teu centre és adequada
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Creus que reps la informació suficient i adequada sobre les decisions preses per la Direcció del Centre
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Em sento satisfet/a amb el meu treball diari i la meva pràctica de cures
VARIABLES - PATRONS DE CONEIXEMENT
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Conec l'organització i gestió del meu centre de treball
(Aquesta pregunta és obligatòria)
En relació a les possibilitats de participació en les decisions quotidianes que afecten la teva activitat i al teu entorn de treball, estàs satisfet/a
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Participo en la millora del funcionament (organització i planificació del treball, definició de criteris d'actuació, etc.) del meu centre de treball
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Realitzo sessions clíniques amb els meus companys i companyes per a compartir experiències
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Realitzo sessions clíniques amb els meus companys i companyes per a compartir reflexions sobre la pràctica diària
(Aquesta pregunta és obligatòria)
M'enriqueixen les experiències i reflexions dels meus companys i companyes en la meva pràctica diària
(Aquesta pregunta és obligatòria)
El teu nivell de coneixement sobre els objectius, projectes, resultats, etc. del teu centre és satisfactori
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Conec l'evidència científica que recolza la meva pràctica diària
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Em reconec com a infermera en la meva relació de cures
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quantes visites sols tenir en un torn de treball?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Tinc el temps suficient en la meva pràctica diària per a conèixer a les persones a les quals cuido
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Crec que és important conèixer en profunditat a les persones que cuido, les seves famílies i contextos
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Disposo del temps suficient per a conèixer en profunditat a les persones a les quals cuido, les seves famílies i contextos
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Disposo del temps suficient de desenvolupar el meu treball de cures com crec que ha de ser desenvolupat
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Disposo del temps suficient per a ensenyar a les o els estudiants que realitzen pràctiques amb mi i/o nous professionals incorporats al centre
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Tinc la capacitat d'organitzar el meu treball sobre la base de la meva experiència i les meves capacitats
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Crec que les persones a les quals cuido estan satisfets/as amb les meves cures
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Puc organitzar el meu treball segons les necessitats de les persones que cuido
VARIABLE GRUP DE DISCUSSIÓ
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Participaries en un grup de discussió?